10 mrt 2006 16:00

Gedwongen huwelijken strafbaar

België tweede land dat gedwongen huwelijken strafbaar maakt

België tweede land dat gedwongen huwelijken strafbaar maakt

Op voorstel van Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de ministerraad vandaag een voorontwerp van wet goed dat het in de toekomst mogelijk zal maken personen te straffen, die door bedreigingen of geweld, iemand tot een huwelijk dwingen. De problematiek van gedwongen huwelijken bestaat inderdaad ook in België. In 1999 interviewde de VUB in het kader van een onderzoek vrouwen van Turkse en Marokkaanse oorsprong in Brussel en Vlaanderen: - Van de ondervraagde vrouwen ouder dan 40 jaar verklaarde 27% het slachtoffer te zijn geweest van een gedwongen huwelijk. - Van de ondervraagde meisjes tussen de 17 en 24 jaar, verklaarde 13% van de Turkse meisjes en 8% van de Marokkaanse meisjes het slachtoffer te zijn van een gedwongen huwelijk. Tussen december 2003 en juni 2004 voerde ook de UCL een studie uit: 1200 leerlingen van het Franstalige Gemeenschapsonderwijs tussen 15 en 18 jaar werden ondervraagd: - 73,4% verklaarde dat gedwongen huwelijken nog steeds bestonden - 23% verklaarde ermee in aanraking te zijn gekomen (7% binnen de familie en 16% binnen de kennissenkring) Vandaag wordt in België, zoals in de meeste landen, het gedwongen huwelijk gestraft met behulp van andere bepalingen zoals fysiek of psychisch geweld, verkrachting, bedreigingen enzovoort… Deze zijn onvoldoende om tegen de praktijk van de gedwongen huwelijken ten strijde te trekken. Enkel Noorwegen bestraft momenteel als dusdanig de gedwongen huwelijken. Dankzij het voorontwerp wordt België het tweede land dat gedwongen huwelijken als dusdanig strafbaar stelt. Al wie iemand door geweld of bedreiging dwingt een huwelijk aan te gaan, zal bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar of met een geldboete van 100 tot 500 euro (te vermenigvuldigen met 5 dus 500 tot 2500 euro). De poging tot gedwongen huwelijk wordt eveneens gestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot een jaar of met een geldboete van 50 tot 250 euro (te vermenigvuldigen met 5 dus 250 tot 1250 euro). Het voorontwerp strekt tot bescherming van het recht van het slachtoffer om uit vrije wil een huwelijk aan te gaan en tot bescherming van zijn of haar vrijheid, waardigheid en fysieke integriteit. Daarnaast bepaalt het voorontwerp eveneens dat het openbaar ministerie rechtstreeks de nietigverklaring kan vorderen van een gedwongen huwelijk. Vandaag kan het openbaar ministerie dit initiatief niet nemen en kan het enkel tussenkomen in een procedure tot nietigverklaring die door één van de huwelijkspartners is ingesteld. Gezien de gevoelige sfeer waarin gedwongen huwelijken zich voordoen, wordt door de huidige beperking zelden een vordering tot nietigverklaring van een gedwongen huwelijk ingesteld. Door de druk die op hem of haar wordt uitgevoerd, heeft het slachtoffer er vaak niet de moed toe om gerechtelijke stappen te zetten. Het voorontwerp beoogt hieraan te verhelpen door het parket volle bevoegdheid te verlenen.