17 nov 2009 00:35

Geen enkele reden om de verkeersbelasting niet te betalen

Recent verschenen in de pers tal van commentaren op een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dat stelt dat de verkeersbelasting op een bepaalde categorie van voertuigen “onwettig” zou zijn geïnd door de FOD Financiën.   De FOD Financiën wil er op wijzen dat dit arrest geveld werd in een individuele zaak en dat dit niet van aard is om meteen alle verkeersbelasting op dat type van voertuigen zomaar kwijt te schelden of terug te betalen. De administratie is het niet eens met het standpunt van het Hof. Zoals het past in een normale rechtsgang onderzoekt zij alle mogelijkheden om tegen dit arrest cassatieberoep in te stellen en zij beschikt hiervoor over een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de betekening van het arrest.   In afwachting van de verdere evolutie in deze individuele rechtszaak heeft het indienen van een formeel bezwaarschrift geen enkele zin; de belastbare grondslag noch de toegepaste tarieven ondergingen immers een wijziging. Het aanzetten tot het indienen van bezwaren is zelfs misleidend en getuigt trouwens van weinig burgerzin.