08 jul 2022 16:55

Gegevensinzameling inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo, minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en minister van KMO's David Clarinval een voorontwerp van wet goed over het verzamelen van gegevens in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

Om een monitoring te kunnen doorvoeren van onder meer de deelname van KMO’s aan overheidsopdrachten, beoogt dit voorontwerp van wet een coherente methode in te voeren voor het verzamelen van gegevens die betrekking hebben op overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Het voorontwerp van wet vormt een belangrijke stap in de uitvoering van het KMO-actieplan dat op 19 november 2021 door de ministerraad werd goedgekeurd.

Deze nieuwe methode op het vlak van gegevensinzameling houdt in dat de gegevens die beschikbaar zijn in het proces-verbaal van de opening van offertes intensiever zullen gebruikt worden. Daarom zal voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempels en met een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (of oproep tot mededinging) ook gebruikt gemaakt worden van elektronische platformen bij de indiening van offertes. Deze maatregel gaat in vanaf 1 september 2023.

Daarnaast wordt vanaf 1 september 2023 voorzien in een veralgemening van de aankondiging van gegunde opdracht. Ook voor de opdrachten en raamovereenkomsten waarvan de geraamde waarde lager is dan de voor de Europese bekendmaking vastgestelde drempels, zal de aanbestedende overheid een aankondiging van gegunde opdracht moeten doorsturen met betrekking tot de resultaten van de plaatsingsprocedure. Wel zal voor deze opdrachten gewerkt worden met een vereenvoudigde aankondiging. 

Bovendien zal voor de opdrachten van beperkte waarde geen aankondiging van gegunde opdracht worden opgelegd. Het zal volstaan dat de aanbestedende overheid elk jaar een aantal kerngegevens van deze opdrachten doorgeeft. Dit zal gebeuren via een specifiek elektronisch formulier dat de federale overheidsdienst BOSA ter beschikking zal stellen in het nieuwe e-procurement platform.

Tenslotte, in het kader van de rapportering, wordt de Koning gemachtigd om bijkomende subcategorieën in te voeren naast de algemene Europese KMO-definitie. Op die manier kan een gedetailleerde monitoring van de KMO-participatie doorgevoerd worden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 met betrekking tot de concessieovereenkomsten, met betrekking tot het bestuur