20 apr 2007 17:00

Geïntegreerde aanpak overheidslabels

Bevordering van een geïntegreerde aanpak van sociaal en ecologisch verantwoorde productie

Bevordering van een geïntegreerde aanpak van sociaal en ecologisch verantwoorde productie

Minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert en minister van Leefmilieu Bruno Tobback legden aan de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor. Het ontwerp behandelt de voorlichting van de bevolking over het label ter bevordering van een sociaal verantwoorde productie en richt een bezinningskamer op om een geïntegreerde aanpak van de sociaal en ecologisch verantwoorde productie te realiseren. De wet op het sociaal label schrijft de mogelijkheid voor om een bezinningskamer op te richten. Die bestaat uit vertegenwoordigers van het comité voor het toekennen van het Europees milieukeurmerk en het comité ter bevordering van een sociaal verantwoorde productie. Het ontwerp richt die kamer op en legt zijn werking vast. De bezinningskamer krijgt volgende doelstellingen: - een geïntegreerde aanpak van de sociaal en ecologisch verantwoorde productie stimuleren, door de labels die duurzame productie- en consumptiepatronen aanmoedigen te bevorderen; - promotie-activiteiten te voeren met eenduidige en transparante informatie over de labels; - advies te verlenen om de sociaal en ecologisch verantwoorde productie geïntegreerd aan te pakken. Een organisatie die hiervoor een beheersovereenkomst heeft afgesloten met de minister van Leefmilieu en de minister bevoegd voor Sociale Economie staat in voor het secretariaat van de bezinningskamer. Dat secretariaat is niet alleen belast met administratieve taken maar ook met de inhoudelijke voorbereiding en ondersteuning van de taken die toegekend zijn aan de bezinningskamer. Het comité ter bevordering van de sociaal verantwoorde productie staat in overeenstemming met de procedure van het milieukeurmerk in voor de voorlichting van de bevolking. Het zal samenwerken met het comité voor de toekenning van het Europees milieukeurmerk en organiseert die samenwerking via de bezinningskamer en zijn secretariaat.