30 apr 2021 18:36

Geldelijk statuut van het personeel van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot het geldelijk statuut van de FOD Financiën.

Het koninklijk besluit van 9 maart 2017 heeft een loopbaanmechanisme van ‘lichter werk’ ingevoerd in de federale regelgeving. Dat zorgt ervoor dat een personeelslid tijdelijk kan worden toegewezen in een lagere klasse of een lager niveau. De geldelijke gevolgen van dit mechanisme werden omgezet in het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende het geldelijk statuut van het personeel van de FOD Financiën stelt echter enkele afwijkingen vast in het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 voor bepaalde personeelsleden van de FOD Financiën. Zo kunnen ze eveneens genieten van de mogelijkheid om lichter werk uit te voeren zonder dat de geldelijke gevolgen geregeld zijn in het koninklijk besluit van 3 maart 2005.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel bepalingen naar analogie met die van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 in te voeren in het koninklijk besluit van 3 maart 2005. Zo worden de geldelijke gevolgen van het lichter werk integraal omgezet voor die bepaalde categorieën van personeelsleden van de FOD Financiën waarvoor dit nog niet het geval was.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen en zal daarna ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.