04 apr 2014 19:55

Gelegenheidsarbeid in de horeca-sector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aansluit bijde hervorming van het  statuut van de gelegenheidswerknemers in de horeca-sector.

Het ontwerp lost het indexeringsprobleem in verband met de dag- en uurforfaits op: enkel het uurforfait wordt geïndexeerd, het dagforfait wordt dan zes maal het uurforfait. 

Het geeft de werkgevers die een kassa hebben aangevraagd, maar buiten hun wil op 1 januari 2014 niet hebben ontvangen, de mogelijkheid om de vermindering van de sociale bijdragen te genieten waarin de hervorming voorziet (voor vijf werknemers). De overgangsbepaling wordt tot 30 juni 2014 verlengd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31ter van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en artikel 28/10 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I) betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen