08 jun 2018 17:50

Gelijkmatige verhoging van de bedragen van de integratietegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Personen met een handicap Zuhal Demir een ontwerp van koninklijk besluit goed met als doel de bedragen van de integratietegemoetkoming gelijkmatig te verhogen.

Dit ontwerp beoogt de bedragen van de vijf categorieën van de integratietegemoetkoming, die variëren volgens de graad van zelfredzaamheid, gelijkmatig te verhogen. Deze verhoging geeft uitvoering aan de beslissingen op vlak van armoedebestrijding van het begrotingsconclaaf van de ministerraad van 30 maart 2018.

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap die geconfronteerd worden met een vermindering van hun zelfredzaamheid bij het uitvoeren van dagelijkse taken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende verhoging van de bedragen  van de integratietegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap