11 dec 2021 12:55

Gelijkschakeling van beursstudenten en niet-beursstudenten en vrijstelling integratietegemoetkoming voor leefloon

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gelijkschakeling van beursstudenten en niet-beursstudenten in het systeem van socio-professionele vrijstelling en de vrijstelling van de integratietegemoetkoming bij de berekening van de bestaansmiddelen uitvoert.

De bedoeling van de eerste maatregel is dat vanaf 1 januari 2022 het maximumbedrag van de socio-professionele vrijstelling voor alle studenten 258,96 euro bedraagt. Aan de basis van deze structurele herziening van de maatregel ligt het feit dat de samenleving geëvolueerd is en de familiale solidariteit is verminderd.

De oorspronkelijke gedachte die aan de basis lag van het onderscheid tussen beurs- en niet-beursstudenten was dat een student niet diende te werken, maar te studeren. De beurs van de beursstudent diende om de beursstudenten op eenzelfde leefniveau te laten komen als de niet-beursstudenten en ervoor te zorgen dat beide categorieën van studenten niet hoefden te werken, maar zich volledig konden concentreren op het studeren. Intussen is de samenleving geëvolueerd en is de levensstandaard gestegen, waardoor zowel beursstudenten als niet-beursstudenten vaak naast hun studie dienen te werken om de verhoogde studiekosten (huur, boeken, computer, speciale software etc.) te bekostigen. De oorspronkelijke reden van het onderscheid is dus met de tijd steeds minder aanwezig, om niet te zeggen volledig verdwenen.

Wat betreft de tweede maatregel: de integratietegemoetkoming wordt aan personen met een handicap toegekend om het hoofd te kunnen bieden aan de extra kosten ten gevolge van een vermindering van hun zelfstandigheid. Met het oog op de harmonisatie van de wetgeving en de gelijke behandeling, wil de regering deze tegemoetkoming vrijstellen voor de berekening van het leefloon.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie