17 jan 2014 15:57

Gelijkstelling met de disponibiliteit voor de pensionering in de overheidssector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de lijst aanvult met situaties die gelijkgesteld worden met de disponibiliteit voor pensionering in de overheidssector.

Vijf bestaande eindeloopbaanregelingen die aan de geldende voorwaarden voldoen, worden aan de lijst toegevoegd. Het gaat om personen die in vrijwillige disponibiliteit zijn voorafgaand aan het pensioen, waarvan de activiteitenvermindering onomkeerbaar is en waarvan de bezoldiging of het wachtgeld tijdens de afwezigheid wordt gehandhaafd. Wanneer hun volledige of gedeeltelijke disponibiliteit verstrijkt en vanaf ten vroegste 60 jaar worden die personen op pensioen gesteld, zelfs als zij nog niet voldoen aan de nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om recht te hebben op een vervroegd pensioen. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2012 tot uitvoering van artikel 88, vijfde lid, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen