18 mei 2017 16:17

Gelijkstelling van studieperiodes voor het rust- en overlevingspensioen van zelfstandigen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus akte van een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de gelijkstelling van studieperiodes in het pensioenstelsel van zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit is goedgekeurd door de ministerraad van 24 februari 2017. Toen is bepaald dat het ontwerp zal worden aangepast om de leercontracten op te nemen in het begrip studieperiode en de studieperiodes vóór 1 januari van de 20e verjaardag uit te sluiten tijdens de overgangsperiode.

Het ontwerp wordt als volgt aangepast:

  • zelfstandigen die tijdens de overgangsperiode al langer dan 10 jaar afgestudeerd zijn kunnen alleen de studiejaren vanaf 1 januari van het jaar van hun 20e verjaardag gelijkstellen door middel van de betaling van een regularisatiebijdrage
  • de periodes onder leercontract werden toegevoegd aan het begrip studieperiode. Maximum 1 jaar van de periodes onder leercontract komen in aanmerking voor de gelijkstelling mits betaling van een regularisatiebijdrage en op voorwaarde dat er nog geen pensioenrechten worden opgebouwd. Dit jaar mag ten vroegste gelegen zijn in het jaar van de 18e verjaardag.

Daarnaast zijn bijkomende aanpassingen aan het ontwerp noodzakelijk om discriminatie tussen de pensioenstelsels te vermijden:

  • de toevoeging van studieperiodes in het hoger beroepsonderwijs en studiejaren na het 6e jaar secundair onderwijs aan het begrip studieperiode
  • de aanpassing van het bedrag van de forfaitaire regularisatiebijdrage van 375 euro per kwartaal (1.500 euro per studiejaar) en van het fictief inkomen voor de pensioenberekening, om rekening te houden met de verwachte indexsprong in mei 2017

Bijkomend wordt de forfaitaire regularisatiebijdrage gekoppeld aan spilindex 103,14 in plaats van 138,81. De verschuldigde regularisatiebijdrage blijft echter 375 euro per kwartaal of 1.500 euro per jaar. Op die manier blijven alle bedragen opgenomen in de pensioenwetgeving van de zelfstandigen gekoppeld aan index 103,14.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat de gelijkstelling van studieperiodes betreft