15 sep 2006 17:00

Geneesheer-specialist

Verlaging van het remgeld voor patiënten die een algemeen geneeskundige naar een geneesheer-specialist zendt

Verlaging van het remgeld voor patiënten die een algemeen geneeskundige naar een geneesheer-specialist zendt

De ministerraad besliste het remgeld te verlagen voor de rechthebbenden van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging die een algemeen geneesheer naar een geneesheer-specialist zendt. Die nieuwe regeling is een voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en draagt bij tot een betere organisatie van de middelen van de verplichte ziekteverzekering. De verlaging bedraagt 2 euro voor de rechthebbenden die een voorkeurregeling genieten en 5 euro voor de gewone rechthebbenden. De verlaging geldt enkel voor de rechthebbenden die een vermindering van het persoonlijk aandeel genieten, omdat de geneesheer een medisch globaal dossier voor hen beheert. Ze wordt een maal per specialisme per kalenderjaar toegekend. De rechthebbende moet het document waarmee zijn geneesheer hem doorverwijst samen met het attest van de consultatie aan het ziekenfonds voorleggen. Het verzekeringscomité bij de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV gaf een gunstig advies. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen goed. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.