29 apr 2010 16:01

Geneeskundige verzorging

Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging

Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging

De ministerraad heeft in een ontwerp van koninklijk besluit de bedragen vastgelegd die voor 2010 worden toegewezen aan het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle wijst 294.189.000 euro toe aan het fonds, waarvan 264.770.100 euro ten laste van het RSZ-globaal beheer en 29.418.900 euro ten laste van het globaal financieel beheer in het sociaal statuut van zelfstandigen. 

Het fonds werd met de programmawet van 27 december 2006 opgericht om een geldreserve aan te leggen die de impact van de vergrijzing op de kosten van de geneeskundige verzorging moet opvangen. De bedoeling is om alle burgers op termijn een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te waarborgen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beheert het fonds.

 In het kader van de begrotingsopmaak 2010 had de ministerraad beslist de bedragen die de ziekenhuizen aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering in 2010 terugstort, toe te wijzen aan het fonds voor naar schatting 5.500.000 euro (*). Die bedragen worden automatisch doorgestort. 

(*) art. 56ter van de wet op de verplichte verzkering voor geneeskundige verzorging.