01 mrt 2007 16:00

Genetisch gemodificeerde organismen

Reglementering van de preventie van milieuschade veroorzaakt door de introductie van genetisch gemodificeerde organismen

Reglementering van de preventie van milieuschade veroorzaakt door de introductie van genetisch gemodificeerde organismen

De ministerraad ging akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Leefmilieu Bruno Tobback en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelden over de preventie van milieuschade veroorzaakt door de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het leefmilieu en in de handel. De schade aan beschermde soorten, wateren, natuurlijke habitats en bodem vallen onder milieuschade. Het voorstel zet richtlijn 2004/35/EG over de aansprakelijkheid voor de preventie van milieuschade in Belgisch recht om. (Europees Parlement en Raad van 21 april 2004) De richtlijn streeft de preventie en het herstel van milieuschade na, veroorzaakt door de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het leefmilieu en de handel, op basis van het principe 'de vervuiler betaalt'. Het ontwerp regelt ook de uitwisseling van informatie tussen de federale overheid, de gewesten en de lidstaten van de EU.