01 jun 2007 11:58

Genetisch gemodificeerde organismen

Reglementering van de preventie van milieuschade veroorzaakt door de introductie van genetisch gemodificeerde organismen - tweede lezing

Reglementering van de preventie van milieuschade veroorzaakt door de introductie van genetisch gemodificeerde organismen - tweede lezing

De ministerraad ging in tweede lezing akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Leefmilieu Bruno Tobback en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voorstelden over de preventie van milieuschade veroorzaakt door de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het leefmilieu en in de handel. De schade aan beschermde soorten, wateren, natuurlijke habitats en bodem vallen onder milieuschade. Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State die oordeelt dat de federale staat ook verantwoordelijk is voor de herstelmaatregelen die kaderen binnen zijn bevoegdheid om productnormen voor te schrijven voor het in de handel brengen van GGO's. Het voorstel zet richtlijn 2004/35/EG over de aansprakelijkheid voor de preventie van milieuschade in Belgisch recht om. (Europees Parlement en Raad van 21 april 2004) De richtlijn streeft de preventie en het herstel van milieuschade na, veroorzaakt door de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het leefmilieu en de handel, op basis van het principe 'de vervuiler betaalt'. Het ontwerp regelt ook de uitwisseling van informatie tussen de federale overheid, de gewesten en de lidstaten van de EU.