17 jan 2014 12:35

Gewaarborgd pensioen voor grens- en seizoenswerknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat het complement voor het rustpensioen voor grens- en seizoensarbeiders aanpast.

In de Belgische pensioenregeling hebben de grens- en seizoenarbeiders recht op een pensioen alsof hun volledige loopbaan in België was gepresteerd. Ze ontvangen van de Belgische staat een complement op het buitenlands pensioen. Als het buitenlands pensioen verlaagd wordt, verhoogt het Belgische complement ter compensatie.

Wijzigingen in de buitenlandse pensioenwetgevingen, die in heel wat landen volop aan de gang zijn, hebben dus een impact op het pensioenbedrag dat België aan zijn grens- en seizoenarbeiders betaalt.

Het ontwerp nuanceert dit principe: een verhoging van het Belgische complement voor grens- of seizoenarbeid zal enkel nog mogelijk zijn als het buitenlands pensioen wijzigt naar aanleiding van een nieuwe pensioenbeslissing op basis van gewijzigde loopbaangegevens. Zo vermijdt men dat het Belgische pensioenstelsel de hervormingen in buitenlandse pensioenregimes financieel gaat compenseren.

voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 5, § 7, en artikel 7, § 5, van het koninklijk besluit van 23 december 1996, tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, wat het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot betreft