04 dec 2009 12:04

Gewestelijke belastingen

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Waalse regering

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de Waalse regering

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de lijst bevat van de personeelsleden van de FOD Financiën die overgedragen worden naar de Waalse regering, in het kader van de inning van de gewestelijke belastingen.

Artikel 5, §3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten bepaalt immers dat de gewesten kunnen beslissen om zelf de inning van de gewestelijke belastingen te verzekeren. In voorkomend geval wordt aan het gewest een dotatie gestort, ten laste van de begroting van de FOD Financiën, op voorwaarde dat dit gewest het personeel van de betrokken diensten van de FOD Financiën opneemt in zijn administratie. Deze dotatie stemt overeen met de kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen, voor het betrokken gewest.