15 sep 2017 16:57

Gewestelijke bevoegdheid voor de goedkeuring van het outplacementaanbod van de werkgever

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen en van het besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Ingevolge de zesde staatshervorming zijn de gewesten voortaan bevoegd inzake outplacement, de terugbetaling van de outplacementkosten aan de werkgevers en het opleggen van sancties aan de werkgevers bij gebrek aan outplacement. De gewestelijke minister van Werk is voortaan bevoegd voor de goedkeuring van het outplacementaanbod van de werkgever, in het kader van de oprichting van een tewerkstellingscel. Het ontwerpbesluit strekt ertoe de koninklijke besluiten van 9 maart 2006 en 3 mei 2007 in overeenstemming te brengen met deze nieuwe situatie.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen en van het besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag