17 nov 2006 16:00

Gezinsbijslag voor zelfstandigen

Toekenning van verhoogde kinderbijslag voor wezen

Toekenning van verhoogde kinderbijslag voor wezen

De ministerraad keurde een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en minister van Middenstand Sabine Laruelle goed dat aan kinderen van wie de ouder die recht had op bijslag is overleden een verhoogde kinderbijslag als wees toekent op basis van de loopbaan van de rechthebbende op bijslag die geen ouder van het kind is. De beslissing is het gevolg van een uitspraak van het Arbitragehof die het feit dat men enkel de loopbaan van de ouders in overweging nam als discriminatoir beschouwde. De bepaling voor zelfstandigen treedt in werking op dezelfde datum als de bepaling voor werknemers. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.