09 okt 2009 20:49

Gezinshereniging, strijd tegen schijnhuwelijken, nationaliteitswetgeving

Bij het akkoord van juli inzake het regularisatiebeleid, besliste het Kernkabinet om nog voor de start van het parlementair jaar een aantal andere migratiedossiers aan te pakken. Er werden daarom nu afspraken gemaakt inzake de gezinshereniging, de strijd tegen schijnhuwelijken en inzake de nationaliteitswetgeving. Op die wijze wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen van het regeerakkoord.

Bij het akkoord van juli inzake het regularisatiebeleid, besliste het Kernkabinet om nog voor de start van het parlementair jaar een aantal andere migratiedossiers aan te pakken. Er werden daarom nu afspraken gemaakt inzake de gezinshereniging, de strijd tegen schijnhuwelijken en inzake de nationaliteitswetgeving. Op die wijze wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen van het regeerakkoord.


Een eerste belangrijke wijziging die vandaag werd goedgekeurd handelt over de voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen. Voortaan zullen vreemdelingen die de Belgische nationaliteit willen aanvragen moeten beschikken over een verblijfsrecht van onbeperkte duur. Zij zullen anderzijds moeten aantonen dat zij banden hebben met België.
Ook de voorwaarden bij de naturalisatieprocedure bij de Kamer worden aangepast. De kandidaat-Belg moet een verblijfsrecht hebben van onbeperkte duur en minstens vijf jaar (i.p.v. drie jaar) een wettig en ononderbroken hoofdverblijf in België hebben. De wet zal bevestigen dat de betrokkene de kennis moeten hebben van één van de landstalen. Hij zal ook moeten aantonen dat hij deelneemt aan het leven van de onthaalgemeenschap.
Er zal ook strenger worden opgetreden tegen schijnhuwelijken. Er wordt daartoe een federale gegevensbank opgericht. De raadpleging daarvan is uiteraard aan strikte voorwaarden inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gebonden. Daarnaast zal ook de ‘schijnsamenwoning' in de verblijfswet worden aangepakt.  In bepaalde gevallen zal ook het advies van de consulaire posten worden ingewonnen.
Voor de gezinshereniging, wordt aan de persoon wiens partner naar België komt, gevraagd om aan te tonen dat hij een inkomen heeft dat minimaal overeenkomt met het leefloon van iemand met één persoon ten laste. Ook voor gezinshereniging wordt een engagement tot integratie gevraagd.