01 apr 2004 19:00

Gezondheidszorgen in de gevangenis

Op voorstel van Laurette Onkelinx heeft de Ministerraad akte genomen van de nota over de gezondheidszorgen in de gevangenis.

Op voorstel van Laurette Onkelinx heeft de Ministerraad akte genomen van de nota over de gezondheidszorgen in de gevangenis.

De problematiek van de gezondheidszorgen in de gevangenissen is zeer bijzonder : onder de gevangenisbevolking zijn heel wat problemen in verband met drugsverslaving en fysieke of psychologische problemen. Sommige daarvan staan direct in verband met de detentievoorwaarden. Het beginsel van gelijkwaardige zorgen De zorgen die in het kader van de strafuitvoering en vrijheidsberovende straffen worden toegediend moeten gelijkwaardig zijn aan de zorgen aan niet gedetineerden. Dit gelijkwaardigheidbeginsel is reeds opgenomen in - de Resolutie 37/194 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 18 december 1982 houdende de goedkeuring van de beginselen van medische ethiek met betrekking tot de rol van medisch personeel, inzonderheid artsen, bij de bescherming van gevangenen en gedetineerden tegen marteling en andere vormen van wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, - de Aanbeveling R (98) 7 van de Raad van Europa betreffende de ethische en organisatorische aspecten van de gezondheidszorg in het penitentiair milieu, aangenomen door het Ministercomité op 8 april 1998. Hoe worden de gezondheidszorgen vandaag toegediend in de gevangenis ? De gezondheidszorgen in de gevangenissen zijn op dezelfde wijze gestructureerd als deze in de buitenwereld. Men onderscheidt een eerstelijns- en een tweedelijns geneeskunde, en de psychiatrische verzorging. Daarnaast zijn er ook nog de Psychosociale Diensten die een expertiserol hebben en geen therapeutische activiteiten uitoefenen. De eerstelijnsgeneeskunde De eerstelijnsgeneeskunde wordt uitgeoefend binnen de gevangenissen door geneesheren-generalisten, verpleegkundigen,.... waarvan een aantal statutaire personeelsleden en, een steeds groter aantal, zelfstandigen op basis van een dienstencontract. De tweedelijnsgeneeskunde De tweedelijnsgeneeskunde wordt uitgeoefend in 3 gespecialiseerde centra te Brugge, Sint-Gillis en Lantin. De grote meerderheid van geneesheren-specialisten werken onder een zelfstandig statuut. Psychiatrische Zorgverlening gebeurt door neuro-psychiaters en psychiaters eveneens ten dele statutairen, ten dele zelfstandigen onder dienstencontract. Het centrum in Sint-Gillis is momenteel gesloten wegens renovatieweken; ook in Lantin dienen nog werken uitgevoerd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van "externe" klinieken, voor onderzoeken en therapieën die niet mogelijk zijn in deze centra. Dit brengt een belangrijke meerkost mee met het oog op de veiligheid. Dit recht voor de gedetineerden op kwaliteitsvolle zorgen vraagt een belangrijke investering die enkel door Justitie gedragen wordt. De gedetineerden zijn inderdaad uitgesloten van het systeem van de sociale zekerheid. Hun rechten in verband met de sociale zekerheid worden opgeschort gedurende de opsluiting. Toch hebben ze recht op de zorgen die hun gezondheidstoestand vraagt. Het is de administratie die de volledige financiering van de medische zorgen en farmaceutische producten draagt. Het oprichten van een werkgroepl De Ministerraad heeft zijn akkoord gegeven voor de oprichting van een werkgroep die als taak zal hebben een aanvaardbare oplossing aan te brengen voor de problemen die de penitentiaire administratie kent bij de toekenning van kwaliteitsvolle gezondheidszorgen aan de gedetineerden