20 jul 2006 17:00

Globaal budget farmaceutische specialiteiten

Vervanging van het bestaande recuperatiemechanisme

Vervanging van het bestaande recuperatiemechanisme

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een koninklijk besluit voor dat een buffer-principe invoert voor de terugbetaling van de overschrijding van het vastgestelde budget voor farmaceutische specialiteiten voor 2006. Het buffer-principe vervangt het bestaande recuperatiemechanisme, het clawback-systeem, dat een terugbetaling van 65% van de overschrijding van het vastgestelde budget voorziet. De buffer bestaat uit een voorlopig fonds waarin de farmaceutische firma's 2,55% van hun zakencijfer storten. Wanneer in september 2006 de ramingen een overschrijding van het budget voor geneesmiddelen aantonen, betaalt men een bedrag gelijk aan de overschrijding uit het fonds. De overschrijding van de begroting wordt dus voor 100% terugbetaald, maar is beperkt tot 79 miljoen euro. Boven dat bedrag kan de regering correctiemaatregelen uitvoeren. Het ontwerp voert ook een beperking van de neutralisatie in. De maatregelen die geen volledig effect teweeg brachten worden slechts voor 28% geneutraliseerd. Dat komt overeen met het deel van de distributie. Het ontwerp voorziet ook dat de maatregelen die geen invloed hebben op het zakencijfer voor 100% geneutraliseerd worden. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het globaal budget 2006 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Het wordt aan het Verzekeringscomité en voor advies aan de Raad van State voorgelegd.