20 okt 2023 17:00

Globaal budget voor farmaceutische specialiteiten in 2023

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het globaal budget in 2023 van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt het globaal budget van de financiële middelen voor farmaceutische specialiteiten vast op 5 640 374 000 euro voor het dienstjaar2023.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2023 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de impact van elementen van het jaarlijks budget die niet of niet volledig hun uitwerking hebben gehad