17 nov 2023 17:00

Goedkeuring kandidatenlijst voor het Informatieveiligheidscomité

De ministerraad draagt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel de lijst van kandidaten voor het Informatieveiligheidscomité voor aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Het Informatieveiligheidscomité, dat bestaat uit twee kamers, is samengesteld uit acht werkende leden waarvoor ook telkens een plaatsvervangend lid wordt aangewezen. Een oproep tot kandidatuur werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2022 en 15 december 2022. Het betreft de volgende functies:

  • twee deskundigen inzake informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • twee personen met de hoedanigheid van doctor, licentiaat of master in de rechten die deskundig zijn inzake het sociaal recht of het gezondheidsrecht
  • twee artsen die deskundig zijn in het beheer van persoonsgegevens betreffende de gezondheid
  • een deskundige inzake het elektronisch identiteitsbeheer
  • een deskundige inzake financiële en fiscale aangelegenheden

De leden zullen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Naast deze leden wordt een vertegenwoordiger van de bevoegde minister aangewezen die de vergaderingen van de respectievelijke kamer bijwoont.