28 nov 2021 18:34

Goedkeuring van het Nationaal Actieplan in de strijd tegen gendergerelateerd geweld (2021-2025)

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz het Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld 2021-2025 goed.

Het plan is gebaseerd op de volgende zeven pijlers: 

  • het aannemen van een conceptueel referentiekader over gendergerelateerd geweld
  • het voeren van een geïntegreerd beleid waarbij alle sectoren en het maatschappelijk middenveld worden betrokken om samen op te treden tegen gendergerelateerd geweld, en het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens om de kennis over gendergerelateerd geweld te verbeteren
  • de preventie van gendergerelateerd geweld door bewustmaking, onderwijs, vorming en responsabilisering van plegers, en door de factoren die tot dergelijk geweld leiden, aan te pakken
  • het beschermen, begeleiden en ondersteunen van slachtoffers van gendergerelateerd geweld en hun omgeving (met inbegrip van kinderen die aan dergelijk geweld worden blootgesteld) door de opvolging rond hen te centreren
  • het bijsturen en moderniseren van het strafrechtelijk beleid inzake gendergerelateerd geweld, met bijzondere aandacht voor de bescherming van slachtoffers en hun erkenning als zodanig
  • ervoor zorgen dat in het asiel- en migratiebeleid rekening wordt gehouden met gendergerelateerd geweld
  • optreden en strijden tegen gendergerelateerd geweld op internationaal vlak