23 dec 2022 16:58

Goedkeuring van het openbaredienstcontract van de NMBS en het performantiecontract van Infrabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet de openbaredienstcontracten van de NMBS en de prestatiecontracten van Infrabel goed.

In het kader van het laatste IPCC-rapport en in overeenstemming met het regeerakkoord dat streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030, is de trein een deel van de oplossing. NMBS en Infrabel zijn dus onmisbare partners.

Op 6 mei 2022 heeft de federale regering de Spoorvisie 2024 goedgekeurd, die haar intenties voor het spoor voor de komende 20 jaar vastlegt en die in eerste instantie concreet gestalte krijgt via het openbaredienstcontract van de NMBS en het prestatiecontract van Infrabel. Deze contracten zullen het mogelijk maken de openbaredienstopdrachten uit te voeren op een kwantitatief en kwalitatief niveau dat in overeenstemming is met de ambities van de Spoorvisie 2040. Ze vormen bovendien een essentiële eerste stap in de geleidelijke verwezenlijking van de verwachte modal shift naar duurzamere vervoersmiddelen.

Concreet worden in het prestatiecontract de aan Infrabel gedelegeerde taken vastgesteld. Zo wordt van Infrabel verwacht dat het zich naast zijn rol als infrastructuurbeheerder ook positioneert als flowmanager en promotor van het spoor, in overleg met de overheids- en privébedrijven waaraan het diensten verleent.

In het openbaredienstcontract van de NMBS wordt gespecificeerd welke openbaredienstverlening van de spoorwegonderneming wordt verwacht. Deze prestaties zijn onderverdeeld in twee grote domeinen: het vervoersaanbod enerzijds en de andere diensten die aan passagiers worden aangeboden anderzijds (onthaal, informatie, beheer van de stations, beveiligingsactiviteiten, enz.).

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het performantiecontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel

Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS