17 jul 2009 11:53

Griepepidemie

Voorontwerp van wet voor de voorbereiding op een epidemie of pandemie

Voorontwerp van wet voor de voorbereiding op een epidemie of pandemie

Een nieuw wettelijk kader geeft de koning meer bevoegdheden om maatregelen te nemen in geval van een epidemie of pandemie. De ministerraad heeft op initiatief van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx hierover een voorontwerp van wet goedgekeurd. 

Om sneller hoogdringende maatregelen te kunnen nemen die België moeten beschermen in geval van een pandemie of epidemie, zullen die voortaan via koninklijke besluiten worden genomen in plaats van via de parlementaire weg. Het voorontwerp van wet machtigt de koning om maatregelen te nemen op het vlak van:

  • de productie en de distributie van geneesmiddelen door de Belgische staat
  • de distributie van de geneesmiddelen
  • de aflevering van geneesmiddelen door artsen of andere gezondheidsbeoefenaars
  • het maximum aantal bloeddonaties per jaar
  • de uibreiding van de opvordering van gezondheidsbeoefenaars  tot de personeelsleden van ziekenhuisinstellingen, andere zorginstellingen en tot andere beroepen dan die bepaald in het kb van 10 juli 1967
  • het verstrekken van informatie aan de federale databank door de beoefenaars van de gezondheidsberoepen  via de zorgmeldpunten.