20 nov 2009 10:53

Grieppandemie

Tijdelijke afwijking van criteria voor bloeddonoren

Tijdelijke afwijking van criteria voor bloeddonoren

Door de pandemie van griep AH1N1 kan het aanbod van bloed voor transfusies in het gedrang komen. De ministerraad heeft daarom besloten een Europese richtlijn (*) in Belgisch recht om te zetten die tijdelijke afwijkingen op de criteria voor donaties van bloed en bloedbestanddelen toestaat.

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx past tijdelijk twee uitsluitingscriteria voor donoren  aan:

  • het uitsluitingscriterium inzake het minimum hemoglobinegehalte wordt verlaagd:
    • voor vrouwen van 125 gr tot 120 gr per liter bloed
    • voor mannen van 135 gr tot 130 gr per liter bloed
  • de minimale uitsluitingsperiode voor donoren met griepsymptomen wordt verminderd van twee weken tot een week.

De maatregel kan enkel worden genomen in geval van noodzaak en na het advies van de Hoge Gezondheidsraad. 

Het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van art. 3 van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de koning in geval van griepepidemie wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) richtlijn 2004/135/EG van de Commissie van 3 november 2009.