11 dec 2009 10:31

Grote steden

Verlenging van de belastingvermindering voor de renovatie-uitgaven in zones voor positief grootstedelijk beleid

Verlenging van de belastingvermindering voor de renovatie-uitgaven in zones voor positief grootstedelijk beleid

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Grote Steden Michel Daerden een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de zones voor positief grootstedelijk beleid tot eind 2011 verlengt (**).

(*) tot wijziging van het kb van 4 juni 2003 tot vastlegging van de zones voor positief grootstedelijk beleid in uitvoering van art. 145, tweede lid van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
(**) zoals vastgelegd bij het kb van 4 juni 2003.