10 feb 2017 13:50

Gunning van een overheidsopdracht in het kader van de redesign van de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor het uitvoeren van een vergelijkende studie en een doorlichting van de Regie der Gebouwen om het vastgoed- en patrimoniumbeheer te optimaliseren.

Deze overheidsopdracht kadert in Traject 3 ter Optimalisatie van de federale overheid, welk traject het beheer van het vastgoedpatrimonium van de overheid en van de vastgoedportfolio in beheer van de Regie der Gebouwen betreft. De opdracht werd geplaatst via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op Europees niveau. 

Door de aanbestedingsprocedure wordt een dienstverlener aangesteld om een kwalitatieve en kwantitatieve vergelijkende studie uit te voeren en de Regie der Gebouwen door te lichten (activiteitenveld en operationele structuur), met het doel een betere kosten-doeltreffendheidverhouding in een klantgerichte organisatie te bekomen, alsook de optimalisatie van het vastgoed- en patrimoniumbeheer van de overheid en dit met de aanpak van een proactieve asset manager.