29 okt 2021 21:09

Gunningsdossier en protocolakkoord betreffende het geïntegreerd beheer en de exploitatie van het onderzoeksschip Belgica

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine, akkoord met de gunning van de overheidsopdracht voor het geïntegreerd beheer en exploitatie van het onderzoeksschip Belgica. Daarnaast neemt ze akte van het protocolakkoord inzake de samenwerking ten behoeve van de Belgica.  

De ministerraad gunt de overheidsopdracht aan GENAVIR SA en neemt nota van het nieuwe budgettaire luik en van de nieuwe ramingen van de kosten en mogelijke inkomsten voor de exploitatie van het nieuwe onderzoeksschip.

Daarnaast neemt ze nota van het finaal ontwerp van protocolakkoord inzake de samenwerking ten behoeve van het onderzoeksschip Belgica tussen de Minister van Defensie en de Staatsecretaris belast met Wetenschapsbeleid.

De Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid dient begin 2023 het definitieve exploitatiemodel aan de ministerraad voor te leggen.