27 okt 2023 22:51

Harmonisatie van de wetgeving inzake de eengemaakte markt voor digitale diensten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed om de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met verordening (EU) 2022/2065, beter bekend als de digitaledienstenverordening of Digital Services Act (DSA).

Tussenhandeldiensten zijn een belangrijk onderdeel geworden van de economie van de EU, met nieuwe diensten zoals sociale onlinenetwerken en onlineplatforms die consumenten de mogelijkheid bieden om overeenkomsten op afstand te sluiten met handelaren.

Dit brengt ook risico's met zich mee, waardoor de Europese wetgever het nuttig achtte om de voorwaarden voor het aanbieden van tussenhandelsdiensten in de gehele interne markt te harmoniseren met het oog op het waarborgen van een veilige, voorspelbare en betrouwbare onlineomgeving en het waarborgen van de consumentenbescherming. Hiertoe werd verordening DSA aangenomen, die op 17 februari 2024 in werking zal treden.

Om de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met de DSA voorziet het voorontwerp in:

  • een wijziging van de boeken XII en XV van het Wetboek van economisch recht om het Belgische recht in overeenstemming te brengen met de nieuwe regels die van toepassing zijn op de diensten van de informatiemaatschappij waarin de DSA voorziet
  • een wijziging van de wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post-en telecommunicatiesector om deze laatste de rol van digitaledienstencoördinator toe te kennen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot uitvoering van verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van richtlijn 2000/31/EG, houdende wijziging van boek XII en boek XV van het Wetboek van economisch recht en houdende wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector