25 mrt 2021 19:36

Harmonisering van de elektriciteits- en gaswetten met het Europese energiebeleid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed ter harmonisering van de elektriciteits- en gaswetten met het Europese energiebeleid.

Het voorontwerp geeft ten eerste gevolg aan het arrest van het Europese Hof van Justitie van 3 december 2020, dat van oordeel is dat België bepaalde tekortkomingen bij de omzetting van de Richtlijnen 2009/72 en 2009/73 moet rechtzetten. Overeenkomstig deze richtlijnen krijgt de federale energieregulator meer bevoegdheden, niet alleen met betrekking tot het technisch reglement, maar ook met betrekking tot de bevoegdheden waarover de regulator beschikt wanneer hij problemen vaststelt inzake mededinging en inzake oneerlijke handelspraktijken of anti-competitief gedrag.

Ten tweede beoogt het voorontwerp de omzetting van artikel 18 van Richtlijn 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende de energiefactuur. Hoewel de vereisten uit dit artikel van de Richtlijn enkel betrekking hebben op de elektriciteitsfactuur, worden deze ook ingevoerd voor de gasfactuur.

Ten derde moet het voorontwerp zorgen voor een gedeeltelijke uitvoering van de verordeningen van de Europese Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 714/2009.

Tot slot beoogt het voorontwerp ook gedeeltelijk uitvoering te geven zowel aan verordening (EU) 2017/2196 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet en aan verordening (EU) 2019/941 betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van richtlijn 2005/89/EG.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen