13 nov 2020 16:08

Herberekening van het globale budget 2020 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het globale budget 2020 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

In het koninklijk besluit wordt het globale budget voor het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor het jaar 2020 vastgelegd op 8 586 109 616 euro. Er werden namelijk verschillende maatregelen genomen die een aanpassing vragen van het initiële globale budget:

  • de wet van 30 juni 2020 tot bestendiging van het Zorgpersoneelfonds, die voorziet in een bedrag van 301 115 300 euro voor de Algemene en Psychiatrische ziekenhuizen vanaf 1 januari 2020 via het Budget van Financiële Middelen
  • het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, dat voorziet in een vermindering van het globale budget met 32 632 236 euro door de transfer van het budget van het IFIC (Instituut voor functieclassificatie van de overheidssector) naar het RIZIV
  • het kaderakkoord tussen de ministers bevoegd voor volksgezondheid over Early detection and management of clusters and small outbreaks, dat voorziet in een budget van 22 miljoen euro

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2020, van het globale budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen