24 jul 2015 12:11

Hergebruik van overheidsinformatie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed rond het hergebruik van overheidsinformatie.

Het voorontwerp heeft als doel de wetgeving aan te passen aan de nieuwe Europese richtlijn* rond het hergebruik van overheidsinformatie.

De nieuwe richtlijn legt voortaan een duidelijke verplichting vast voor de lidstaten om alle documenten toegankelijk te maken voor hergebruik tenzij de toegang ervan wordt beperkt of uitgesloten uit hoofde van nationale regels over de toegang tot documenten.  Het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot bibliotheken, met inbegrip van universiteitsbibliotheken, musea en archieven. 

Tot slot beveelt de richtlijn het gebruik van open licenties nog sterker aan alsook de beschikbaarstelling van documenten in open, machinaal leesbare formaten. Wat betreft de tarifering mogen overheden enkel marginale kosten aanrekenen, tenzij ze een substantieel deel van hun inkomsten voor de eigen werking halen uit de beschikbaarstelling van hun documenten. In dat geval mogen ze ook een redelijk rendement aanrekenen. Ook bibliotheken, archieven en musea mogen dat doen. Het geldende verbod op exclusiviteitsovereenkomsten, behalve voor diensten van algemeen belang, wordt behouden, maar de richtlijn voorziet een specifieke regeling voor de culturele hulpbronnen.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Raad van State.

* richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG