01 apr 2022 18:07

Herinrichting en opwaardering van de Jubelparksite

De ministerraad neemt akte van een nota over de herinrichting en opwaardering van de Jubelparksite te Brussel.

Het naderen van het tweehonderdjarig bestaan van België in 2030, alsook de reeds uitgevoerde of geplande werkzaamheden door de Regie der Gebouwen en Beliris voor de geplande renovatie van de gebouwen van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en het Jubelpark, maar ook de huidige denkoefening over de herinrichting van de Europese wijk en de lancering van het initiatief "New European Bauhaus" door de voorzitster van de Europese Commissie, vormen unieke kansen om dit culturele en recreatieve centrum te herwaarderen en er een aantrekkelijke plaats voor cultuur en vrijetijdsbesteding van te maken die ten volle zijn centrale rol in de hoofdstad van Europa speelt.

Om de ambitie van deze bijzondere site te herstellen, heeft de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid een nota opgesteld die een overzicht geeft van de initiatieven en beslissingen die momenteel worden genomen en een reeks strategische en bestuurlijke richtlijnen voorstelt om in partnerschap met de Europese, regionale en lokale autoriteiten een globaal masterplan op maat van de site op te stellen.

In dit kader heeft de ministerraad akte genomen van alle reeds uitgevoerde en geplande renovatiewerkzaamheden en van de bijkomende middelen die reeds zijn uitgetrokken voor de financiering van een masterplan voor de gehele site. De raad heeft ook akte genomen van de toekomstvisie voor de site, zoals beschreven in de samenvatting van het verslag van het stuurcomité en van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de sturing van het project en de vooruitblik erop.

Bovendien keurt de ministerraad het beginsel om tegen 2030 een ambitieus herinrichtingsproject om de Jubelparksite te ontwikkelen en de beginselen van governance en projectbeheer goed, en in het bijzonder het toevertrouwen van de coördinatie van de projectuitvoering aan de vzw “Diffusion culturelle des Musées royaux d’Art et d’Histoire”. De raad draagt de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid op de samenwerking met de publieke partners te formaliseren en mogelijke bronnen van publieke medefinanciering bij hen te onderzoeken.

De ministerraad draagt de minister belast met Beliris en de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen op om de samenwerking tussen de betrokken administraties voor de uitvoering van het masterplan te formaliseren door middel van een protocol.