10 sep 2021 16:10

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de hernieuwing van het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Het mandaat van Frank Robben als administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid loopt af op 30 september 2021. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de toekenning van het mandaat te hernieuwen voor zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.