07 dec 2018 16:54

Heropname van de landingsbaan met recht op uitkeringen na een thematisch verlof in het kader van het opgeheven stelsel

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ouderen die gebruik maakten van het op 1 januari 2015 opgeheven stelsel van landingsbaan, de mogelijkheid biedt om de landingsbaan met recht op uitkeringen opnieuw op te nemen na een thematisch verlof.

Het ontwerp maakt een einde aan de situatie waarin oudere werknemers die hun landingsbaan onderbreken voor een thematisch verlof (palliatief verlof, verlof medische bijstand en ouderschapsverlof), hun landingsbaan met recht op uitkeringen niet opnieuw kunnen opnemen. De reglementering van toepassing voor 1 januari 2015 blijft gelden bij een nieuwe aanvraag in het kader van een landingsbaan:

  • voor de werknemers die reeds vóór deze datum onderbrekingsuitkeringen genoten in het kader van een landingsbaan
  • voor wie het genot van onderbrekingsuitkeringen in het kader van een landingsbaan
    werd onderbroken wegens een thematisch verlof, meer bepaald een volledig thematisch verlof in geval van een 1/2 landingsbaan of een volledig of 1/2 thematisch verlof in geval van een 1/5 landingsbaan
  • voor zover het gaat om een nieuwe aanvraag in het kader van een landingsbaan met
    dezelfde vermindering van arbeidsprestaties vóór deze datum

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking