19 nov 2010 14:38

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek in de openbare sector verlengd tot eind 2011

Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek in de openbare sector verlengd tot eind 2011

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat het recht op de halftijdse vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenweek in de openbare sector tot 31 december 2011 verlengt. Het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte verlengt de wet van 10 april 1995 op de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. 

(*) kb tot uitvoering van art 27, §3, van de wet van 10 april 1995.