25 apr 2008 12:56

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek van toepassing in de Vlaamse gemeenschap

Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek van toepassing in de Vlaamse gemeenschap

De ministerraad stemde in met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om de collectieve aanvraag van de Vlaamse gemeenschap over de toepassing van de herverdeling van de arbeid goed te keuren. Daarmee wordt de halftijdse vervroegde uittreding van kracht in een aantal Vlaamse OCMW's, gemeenten, provincies, regieën en autonome regieën. De vrijwillige vierdagenweek is van toepassing in het OCMW van Heist-op-den Berg.

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector uitvoert (wet van 10 april 1995).