23 nov 2007 14:43

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek in de openbare sector verlengd tot eind 2008

Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek in de openbare sector verlengd tot eind 2008

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont voorstelde over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Het ontwerp (*) verlengt het recht op de halftijdse vervroegde uitkering en de vrijwillige vierdagenweek tot 31 december 2008. Tegelijkertijd blijft ook de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de wedden van contractuelen die ambtenaren met een vierdagenwerkweek vervangen, gelden tot eind 2008. Het ontwerp zorgt voor continuïteit op het vlak van personeelsbeheer en voorkomt dat de komende minister van Ambtenarenzaken voor een lange periode gebonden is door de beslissing. Het ontwerp wordt voorgelegd aan de vakbonden binnen het gemeenschappelijk comité voor de overheidsdiensten. (*) kb tot uitvoering van art 27, §3, van de wet van 10 april 1995.