05 dec 2008 15:12

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek in de openbare sector verlengd tot eind 2010

Halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek in de openbare sector verlengd tot eind 2010

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte voorstelde over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Het ontwerp (*) verlengt het recht op de halftijdse vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenweek tot 31 december 2010. Tegelijkertijd blijft ook de vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de wedden van contractuelen die ambtenaren met een vierdagenwerkweek vervangen, gelden tot eind 2010.

(*) kb tot uitvoering van art 27, §3, van de wet van 10 april 1995.