30 sep 2005 14:00

Hervorming federale politie

Wijziging van de statutaire situatie van sommige personeelsleden en herstructurering van sommige directies van de Federale Politie

Wijziging van de statutaire situatie van sommige personeelsleden en herstructurering van sommige directies van de Federale Politie

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, dat bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie wijzigt, en een ontwerp van koninklijk besluit over de organisatie van de bevoegdheden van de Federale politie. De ontwerpen zijn een voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken. Het voorontwerp regelt de statutaire situatie van personeelsleden van wie het mandaat wordt afgeschaft. Het maakt de terminologie coherenter en eenvoudiger, regelt enkele lacunes en past de evaluatieprocedure aan de intussen opgedane praktijkervaring en aan de rechtspraak aan. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de structuur en de opdrachten van het commissariaat-generaal, de drie algemene directies en de drie mandaatdirecties van de Federale politie. Sommige bestaande directies worden in een andere algemene directie of in het commissariaat-generaal geplaatst, andere worden samengevoegd, gesplitst of afgeschaft. Andere diensten worden directies. De bedoeling is om het aantal mandaatambten en het aantal directies te verminderen. De twee teksten worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.