17 mei 2024 20:12

Hervorming Nationale Veiligheidsoverheid: praktische modaliteiten inzake veiligheidsverificaties

De ministerraad keurt vier ontwerpen van koninklijk besluit goed die kaderen in de hervorming van de Nationale Veiligheidsoverheid en de herziening van de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst.

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 7 april 2023 tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, is de federale politie als enige bevoegd om te beslissen over de veiligheidsverificaties en te zorgen voor het beheer en de coördinatie ervan, in samenspraak met de betrokken leden van de inlichtingendiensten.

Vervolgens werd een voorontwerp van wet opgesteld om de wet van 11 december 1998, zoals gewijzigd door de wet van 7 april 2023, grondig te herzien met betrekking tot de veiligheidsverificaties. In dat ontwerp worden alle praktische modaliteiten gedelegeerd aan de Koning. Hij is dus gemachtigd tot het bepalen van:

  • de bestuurlijke overheden bevoegd voor het indienen van een algemeen voorafgaand verzoek om toelating tot het vragen van veiligheidsadviezen
  • de lijst van de gegevens en informatie bedoeld in artikel 31, §1, 3° tot 5° van de wet
  • het bedrag en de verdeelsleutel van de retributies voor veiligheidsverificaties
  • de inhoud van het algemene voorafgaande verzoek om toelating tot het vragen van veiligheidsadviezen
  • de inhoud van het toestemmingsformulier en van het formulier voor de intrekking van de toestemming
  • de aanwijzingsmodaliteiten en de opdrachten van de beheerder van de veiligheidsadviezen
  • de modaliteiten voor de kennisgeving van de veiligheidsadviezen

De ontwerpen van koninklijk besluit geven uitvoering aan deze bepaling.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan het Controleorgaan op de politionele informatie, de Gegevensbeschermingsautoriteit, het Beroepsorgaan of het Comité I en aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en publiek gereguleerde dienst

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot bepaling van de lijst van de gegevens en informatie die geraadpleegd kunnen worden in het kader van de uitvoering van een veiligheidsverificatie

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 2024 tot vaststelling van het bedrag van de retributies die verschuldigd zijn in uitvoering van artikel 22septies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst, alsook van de verdeelsleutels

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling van de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies , §7 van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen