29 apr 2016 17:41

Hervorming niet-gouvernementele samenwerking en doeltreffendheid humanitaire programma's - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de niet-gouvernementele samenwerking en de verbetering van de doeltreffendheid van de humanitaire programma's.

Het voorontwerp van wet dat aan het advies van de Raad van State werd aangepast, bevat als voornaamste wijziging de hervorming van de niet-gouvernementele samenwerking. Deze werd onderhandeld met de betrokken organisaties in de loop van 2015 om een grotere efficiëntie van deze interventies te verzekeren door meer samenwerking en synergiën, een betere concentratie en een administratieve vereenvoudiging, conform het regeerakkoord.

Dit voorontwerp van wet zet deze doelstelling om in concrete bepalingen. Zo worden de principes van coherentie, coördinatie, complementariteit en synergie tussen de verschillende vormen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking verfijnd en geconcretiseerd door specifieke middelen. Er komt een stelselmatig onderzoek van de samenwerkingsopportuniteiten en regelmatige overlegmomenten zullen plaatsvinden tussen alle Belgische actoren in de partnerlanden.

Het voorontwerp wil ook de doeltreffendheid van de humanitaire programma's verbeteren. Het schaft daarom twee beperkingen over humanitaire programma's af om een grotere effectiviteit ervan te bereiken. Het verbod om programma's te cumuleren voor eenzelfde organisatie en de maximale duur van 30 maanden voor een programma worden afgeschaft.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan het Staatshoofd voorgelegd met het oog op zijn indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers waarbij de hoogdringendheid zal worden gevraagd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en gewijzigd bij de wet van 9 januari 2014 en bij de wet van 29 mei 2015