27 apr 2007 17:00

Hervorming van de loopbaan bij FOD Volksgezondheid

Hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van niveau A bij FOD Volksgezondheid

Hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van niveau A bij FOD Volksgezondheid

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van niveau A bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hervormt. Het ontwerp van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte legt de reglementaire basis vast voor de integratie van de bijzondere en sommige gemene graden van niveau 1 binnen de nieuwe loopbaan van niveau A. Het bevat eveneens overgangs-, opheffings- en slotbepalingen over de loopbaanhervorming.