23 jun 2023 16:51

Hervorming van de ombudsdienst Pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die de ombudsdienst Pensioenen hervormen.

De functie van ombudsman Pensioenen wordt aangepast aan de principes van Venetië, een internationaal referentiekader aangenomen door de Raad van Europa op aangeven van het Internationaal Instituut van de Ombudsman. Bijkomend worden enkele technische en inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd in de koninklijke besluiten.

De principes die worden geïntroduceerd door de voorgestelde wijzigingen zijn de volgende:

  • beperking van het aantal mandaten tot 2 
  • verlenging van het lopende mandaat zolang er nog geen nieuwe ombudspersoon aangeduid is
  • evaluatie van de ombudspersoon door een onafhankelijk orgaan

Bovendien zijn er nog drie inhoudelijke wijzigingen:

  • de bevoegdheid om klachten over IGO en GIB te behandelen
  • het schrappen van de voorwaarden om mondelinge klachten enkel ter plaatse te doen
  • bemiddeling bij ombudsdienst Pensioenen blijft mogelijk zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan

Ook worden enkele technische wijzigingen aangebracht aan het statuut en de selectieprocedure van de leden van de ombudsdienst Pensioenen.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen met toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1999 tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst - Pensioenen met toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1999 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van de leden van de Ombudsdienst Pensioenen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot vaststelling van de selectieprocedure van de leden van de Ombudsdienst Pensioenen