17 jul 2015 19:03

Hervorming van de taksen in verband met uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten

Deze hervorming geeft gevolg aan een aantal mogelijkheden ingevoerd door het Wetboek van economisch recht om het takssysteem te vereenvoudigen in het belang van de gebruikers van het Belgische octrooisysteem.

De belangrijkste krachtlijnen van de hervorming zijn:

  • het verhogen van de aantrekkelijkheid van het Belgisch octrooisysteem door de taksen af te schaffen waarvan de beheerskosten hoger liggen dan de inkomsten die eruit voortvloeien
  • het stimuleren van de responsabilisering van de gebruikers van het systeem ten aanzien van de kwaliteit van het dossier van octrooiaanvraag in het kader van de administratieve procedures
  • het verbeteren van de kwaliteit van de informatie die ter beschikking wordt gesteld van het publiek
  • het voorzien in een adequate financiering van de verplichtingen die de verantwoordelijkheid zijn van België als gevolg van de inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht (UPC). Om het principe van budgetneutraliteit te waarborgen, wordt een beperkte verhoging (10 procent) van de instandhoudingstaksen voorgesteld om er de inkomsten uit te halen waarmee België enerzijds de financiële bijdrage kan betalen die de ondertekenende landen van de UPC-overeenkomst in de loop van de overgangsperiode van 7 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst moeten betalen, en anderzijds de lokale afdeling van het eengemaakt octrooigerecht in België kan financieren.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten