28 nov 2021 18:34

Hervorming van het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux twee voorontwerpen van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit goed tot hervorming van het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

In een eerste fase hebben deze vijf regelgevende teksten tot doel op korte termijn de sociale en financiële houdbaarheid van het fonds te waarborgen. In een tweede fase zal overleg worden georganiseerd met de gewesten en de leden van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen, om het budgettaire evenwicht van het gesolidariseerde pensioenfonds te bestendigen en tegelijk de solidariteit tussen de aangesloten besturen te versterken.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om de basispensioenbijdrage voor provinciale en plaatselijke besturen voor 2023 op 45% vast te stellen.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel om voor het jaar 2023 de door de besturen verschuldigde basispensioenbijdragevoet van het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen ten belope van 3% door het reservefonds van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen te laten dragen.

Het eerste voorontwerp van wet heeft tot doel om in de wet van 24 oktober 2011 toewijzingsregels vast te leggen voor de pensioenlasten die door het gesolidariseerd pensioenfonds gedragen worden voor de gewezen personeelsleden van het ontbonden en omgevormde provinciaal of plaatselijk bestuur en hun rechthebbenden. Daarnaast voorziet het wetsontwerp ook in de mogelijkheid dat het provinciaal of plaatselijk bestuur vóór zijn afschaffing of omvorming zelf voormelde pensioenuitgaven ten laste neemt door de betaling van een éénmalige bijdrage aan de FPD.

Het tweede voorontwerp van wet strekt ertoe om de solidariteit binnen het gesolidariseerd pensioenfonds te vrijwaren en te versterken door de overnameregels in het kader van een vrijwillige aansluiting vanaf 2024 te wijzigen waardoor een provinciaal of plaatselijk bestuur dat zich op vrijwillige basis bij dit fonds aansluit eerst gedurende een aantal jaren moet bijdragen in het fonds alvorens er zelf van te kunnen genieten.

Het derde ontwerp van koninklijk besluit beoogt het deel van de loonmatigingsbijdrage dat aan het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen wordt toegewezen, vast te leggen voor het jaar 2022.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.