20 jul 2017 19:15

Hervorming van het ondernemingsrecht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht. 

Het voorontwerp van wet heeft als doel het ondernemingsrecht te moderniseren door een eenvormig ondernemingsbegrip in te voeren, dat van toepassing is in de volledige economische wetgeving (onder voorbehoud van aanpassingen in welbepaalde materies). Dat begrip vervangt het commercialiteitscriterium dat achterhaald is. Het voorontwerp bevat de volgende drie krachtlijnen:

  • het ontmantelen van het Wetboek van koophandel om het op te nemen in het Wetboek van economisch recht
  • de herziening van het ondernemingsbegrip, dat als volgt kan worden uitgedrukt: "iedere
    natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent; iedere rechtspersoon, met uitzondering van publiekrechtelijke rechtspersonen die geen goederen of diensten aanbieden op een markt; iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, wegens het "for profit" karakter van deze vormen" 
  • de wijziging van rechtbank van koophandel in ondernemingsrechtbank

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.