01 jul 2022 17:05

Hervormingen arbeidsmarkt - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende het hervormen van de arbeidsmarkt in het kader van het herstart- en transitieplan.

Het voorontwerp van wet, ook bekend onder de naam 'arbeidsdeal',  voorziet in diverse maatregelen ter uitvoering van het herstart- en transitieplan aangenomen door de regering, met betrekking tot het hervormen van de arbeidsmarkt. Deze maatregelen hebben tot doel nieuwe mogelijkheden te bieden aan werknemers en ondernemingen en bij te dragen aan de realisatie van de door de federale regering en de gefedereerde entiteiten gestelde doelstelling om een werkgelegenheidsgraad van 80% te bekomen tegen 2030. 

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, bevat de volgende maatregelen:

 • een optrekking van de bekendmakingstermijn voor variabele deeltijdse werkroosters
 • mogelijkheid om voltijdse prestaties te presteren op 4 dagen
 • prestaties in het kader van een wisselend weekregime
 • een vermoeden voor prestaties via digitale platformen die opdrachten geven
 • dekking van de ongevallen voor de zelfstandige medewerkers werkzaam via een digitaal platform opdrachtgever
 • mogelijkheid om een werknemer tijdens een opzeggingstermijn ter beschikking te stellen van een andere werkgever in het kader van een transitietraject
 • de bevordering van de inzetbaarheid van werknemers
 • e-commerce
 • recht op deconnectie
 • opleiding van werknemers doorheen hun loopbaan en het herlanceren van de interesse van kandidaten voor de knelpuntberoepen
 • monitoring van knelpuntberoepen
 • monitoring van diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau
 • individueel opleidingsrecht voor elke werknemer
 • het creëren van intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid
 • wijzigingen van boek XV van het wetboek economisch recht inzake exploitanten van platformen 
 • de commissie arbeidsrelaties

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen